منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

قناری مرغ غم و رنج و مرغ بیماری است و رنجوری به خصوص اگر زرد یک دست باشد . اگر در خواب ببینید که قناری در قفس دارید که زرد است یا لکه ای زرد به بدنش دیده می شود با زنی بیمارگونه برخورد خواهید کرد و اگر قفس در خانه شما و متعلق به شما باشد زنی از متعلقان شما بیمار می شود . اگر قناری بخواند و شما در خواب از صدای او خوشتان بیاید غمین و اندوهگین می شوید . اگر قناری از قفس متعلق به شما بگریزد زنی بیمار می میرد . به هر حال دیدن قناری زرد یا با نشانی زرد رنگ در خواب خوب نیست و اگر زرد نباشد و شما آن را قناری بیانگارید تعبیر مرغان زینتی دیگر را دارد .

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ اگر خواب ببینید قناری در اطرافتان پرواز می کند ، علامت آن است که ترسی بیمارگونه از آینده شما را در بر خواهد گرفت .

2ـ دیدن قناری بیمار یا مرده در خواب ، علامت آن است که از حماقت افراطی شخصی رنج خواهید برد .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید