محمدبن سیرین گوید :

دیدن قندیل افروخته ، دلیل بر توفیق عبادت بود . اگر بیند که در خانه یا در دکان او قندیل آویخته یا افروخته بود ، دلیل که زن صالحه بخواهد . اگر این خواب را زنی بیند ، دلیل که طاعت بسیار کند . حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن قندیل افروخته به خواب بر چهار وجه است . اول : زن خواستن . دوم : توفیق طاعت . سوم : عز و دولت . چهارم : گشایش کارها .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید