محمدبن سیرین گوید :

اگر بیند قند خورد ، دلیل که به تعجیل کاری کند و از آن پشیمان شود . اگر بیند به خروار قند داشت ، دلیل که به قدر آن مال حاصل کند . اگر بیند که قند بفروخت ، دلیل زیان بود و خریدن قند بهتر از فروختن بود .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

قند در خواب های ما نفع و مال و سود و بهره است و آن چیزهایی است که به منافع مالی می انجامد . قند که شیرینی را در خاطر ما تداعی می کند در خواب های ما نیز خوشی و کامروایی را شکل می بخشد . خوردن قند در خواب کاملا طبیعی است و به ندرت ممکن است محور خواب قرار بگیرد . اتفاق می افتد که در خواب می بینیم قند فراوانی خریده ایم و به خانه می بریم این سود و نفعی است که عاید ما و خانواده ما می گردد که بیننده خواب عامل آن است . قند زیاد مال است و قند کم که بخوریم شیرینی و خوشی زودگذر است . ابن سیرین نوشته : اگر ببینید قند می خورید کاری به تعجیل انجام می دهید که از آن پشیمان می شوید . اگر قند را با چیز تلخ آمیخته بخورید بهتر است . مثلا در خواب ببینید که قهوه را با قند می خورید ، این نشانی است از زدودن غم و اندوه . اگر در خواب ببینید که با قندشکن قند می شکنید با پول خود کاری انجام می دهید که سود بخش است و سرگرم کننده و می تواند دیگران را نیز مفید واقع شود . اگر در خواب ببینید قند می خرید خوب است زیرا می گوید به امری شادی بخش دسترسی می یابید ولی قند فروختن در خواب خوب نیست . تعارف قند خوب است چون می گوید که در شادی خود دیگران را سهیم می کنید ولی اگر قند را بفروشید شادی خود را از دست می دهید .

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید