منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

قورمه گوشت ، نعمت یا پولی است مانده که دیگری اندوخته و ذخیره کرده ولی به شما که بیننده خواب هستید می رسد اما این نعمت پول ملال انگیز و دردسر آور است . قورمه اگر گوشت خالی باشد نعمت و پول بی دردسر است . اگر چربی داشته باشد دردسر آور است و اگر شور و نمک سود باشد غم انگیز و ملال آور می باشد . در اصطلاح قورمه گوشتی است نیم بریان که با چربی خود گوشت و نمک فراوان در خیک و کیسه می کنند و برای زمستان باقی می گذارند . قورمه هر چه بیشتر چرب و نمک سود باشد دردسر و غم و اندوه آن بیشتر است . اما قورمه سبزی نعمتی است تفنن آمیز و سرگرم کننده و شادی بخش . مثل مجانی به یک تور گردشی رفتن . اگر در خواب ببینید که قورمه سبزی می خورید ، به خصوص اگر این غذا را دوست داشته باشید ، به چنین نعمتی می رسید . قورمه سبزی چون آمیخته ای است از سبزی های معطر و مختلف و گوشت ، نعمت تفنن آمیز تعبیر می شود به شرطی که ترش و شور نباشد .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید