منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

اگر در خواب ببینید که قوز درآورده اید نباید زیاد نگران و متحوش باشید . قوز داشتن در خواب قابل تفسیر است و یک تعبیر خاص و معین ندارد . اگر در خواب ببینید که در پشت خود قوز در آورده اید و این قوز سنگینی ندارد و خودتان از داشتن آن ناراحت نیستید مالی اندوخته به شما می رسد که زیاد است . ولی اگر قوز سنگینی بکند و شما از داشتن آن ناراحت باشید غم و اندوه است . غمی است که شما را می آزارد و بر دوشتان سنگینی می کند . اگر قوز داشته باشید و در خواب از داشتن آن احساس شرمندگی بکنید گناهی مرتکب می شوید که سر زبان ها می افتید و به همان علت درباره شما حرف می زنند و حتی مورد سئوال و مواخذه قرار می گیرید . اگر در خواب ببینید که قوز دارید و آن را پنهان می کنید در خفا گناهی مرتکب می شوید . اگر در خواب ببینید که قوز دارید و قوز شما از لباس بیرون افتاده به طوری که دیده می شود در حق شما سخن چینی می کنند و فتنه می انگیزند و به شما تهمت می زنند . اگر در خواب ببینید که روی سینه شما بود از جانب همسرتان یا فرزندتان غمین می شوید . اگر فرزند ندارید همسرتان شما را می آزارد و اگر فرزند بزرگ دارید او دردسر ایجاد می کند .

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید