محمدبن سیرین گوید :

اگر بیند قیامت برخاسته بود ، دلیل که در آن دیار ، حق تعالی عدل بگستراند . اگر مردم آن دیار ظالم باشند ، دلیل که حق تعالی ایشان را به بلائی مبتلا گرداند . اگر مظلوم باشند ، دلیل که بر ظالمان نصرت یابند .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر بیند علامتی از علامات ظاهر شد ، چنانکه آفتاب از مغرب پیدا شد ، یا دجال یا یأجوج و مأجوج پدید آمدند ، دلیل که به توبه بازگرداند . اگر بیند گورها بشکافت و مردگان برآمدند ، دلیل که بر دشمنان ظفر یابد . اگر دید که در شمارگاه بود ، دلیل غفلت بود . اگر در خواب بیند که شمار با وی می کردند ، دلیل زیان بود . اگر درخواب بیند که کردار او را بسنجیدند و نیکی بیشتر آمد ، دلیل که سرانجام کار او نیک بود . اگر بدی او بیشتر آمد ، دلیل که سرانجام کار او بد بود . اگر بیند که نامه اعمال بدست او دادند و گفتند بخوان ، اگر بیننده مصلح بود کارش نیکو شود . اگر مفسد بود ، کارش بد بود . اگر بیند بر صراط ایستاده بود ، دلیل بر راه راست است . حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن قیامت درخواب بر چهار وجه است اهل صلاح را . اول : رستگاری . دوم : فرج ازغم . سوم : ظفریافتن بر دشمن . چهارم : اقبال و خاتمت با سعادت . اما اهل فساد راتاویلش به خلاف این است .

یوسف نبی علیه السلام گوید :

دیدن قیامت عدل پدید آید

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید