محمدبن سیرین گوید :

دیدن قیر درخواب ، دلیل روزی بود . اگر بیند قیر داشت ، دلیل که به قدر آن مال یابد . اگر بیند قیر می خورد ، دلیل که به قدر آن چیزی حرام خورد .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

نوشته اند : قیر در خواب نشان روزی است ولی قیر اگر انباشته باشد یا گسترده فرق می کند . در زمان حال از قیر برای اسفالت جاده ها و خیابان ها و اندود بام ها استفاده می کنند و این در گذشته معمول نبوده لذا تعبیری که امروز برای قیر هست با تعبیر معبران کهن فرق می کند . داشتن قیر انباشته که سیاهی آن دیده شود وقار و سنگینی است . حرمت و احترام است . چنانچه در خواب ببینید بشکه بزرگی دارید که انباشته از قیر است و سیاهی آن دیده می شود مورد احترام مردم قرار خواهید گرفت . دیدن تعداد زیادی بشکه قیر ، مالی است فراوان و خواسته ای است سنگین ولی قیر گسترده مثل قیری که برای گرفتن سوراخ های بام و قایق ها یا اسفالت یا اندود بام ها به کار می رود گرفتاری است و دست و پاگیری به خصوص اگر پایتان به آن آلوده شود .

آنلی بیتون می‌گوید :

دیدن قیر در خواب ، نشانة آن است که از دامها و نقشه های دشمنان مطلع خواهید شد .

کابوس

دیدن کابوسهای ترسناک ، نشانة آن است که در حرفه و شغل خو شکست خواهید خورد . اگر زن جوانی کابوسهای ترسناک ببیند ، نشانة آن است که در زندگی نومید و مأیوس خواهد شد . و طعم تلخ تحقیرهایی ناشایست را خواهد چشید .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید