منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

رنگ لاجوردی رنگ آبی کبود است و این رنگ به طور کلی در رویاها رنگ خوبی نیست و به ماتم و عزا تعبیر می شود . رنگ ها هر یک تعبیر خاصی دارند . حتی رنگ سیاه که در زندگی روزمره نشان عزاداری است در خواب فر و شکوه و بزرگی است ولی گبودی خوب نیست و دیدن لاجورد که رنگ آبی کبود است میمنت ندارد . این رنگ در هر شرایط و موقعیتی دیده شود مطلوب نیست .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید