منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

لاستیک غیر از ( تایر ) اتومبیل است . البته تایر را هم از لاستیک درست می کنند اما لاستیک در اینجا به معنی جنس لاستیک است که ماده ای است نرم و پر مصرف . لاستیک در خواب های ما نشان دهنده نرمش و ملایمت و قابلیت انعطاف شدید است .

آیا این مطلب مفید بود؟ 12
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید