آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ اگر صدای لاشخوری را در خواب بشنوید ، حاکی از آن است که رسوایی و ننگی قدیمی را به رخ شما خواهند کشید و از این طریق قصد آن دارند که به شما صدمه هایی بزنند .

2ـ اگر خواب ببینید لاشخوری روی ریل راه آهن نشسته است ، نشانة تصادف و زیانهای مالی است ، اما اگر خواب ببینید به لاشخورها نزدیک می شوید و آنها پرواز می کنند ، نشانة آن است که از رسوایی که بین شما و دوستانتان رخ خواهد داد ، نجات خواهید یافت .

3ـ دیدن لاشخور در خواب ، معمولا نشانة سخنان بی اساس و بدگو یی ها است که شما را مضطرب و آشفته می سازد .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید