محمدبن سیرین گوید :

دیدن لباده درخواب ، دلیل بر نیکوئی دین است . خاصه اگر بیند لباده سمور یا سنجاب داشت ، دلیل که مردی را پناه دهد .

جابرمغربی گوید :

اگر دید لباده سبز داشت ، دلیل که از مردی دیندار منفعت یابد . اگر لباده سفید بیند ، دلیل که از مردی مصلح منفعت بیند . اگر سرخ بیند از مردی معاشر منفعت یابد . اگر زرد بود ، دلیل بیماری بود و کبود مصیبت است . اگر سیاه بیند و در بیداری آن پوشیده باشد ، دلیل مضرت است .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن لباده ، دلیل بر نیکوئی است و کرباسین و پشمین بر چهاروجه است .

اول : زن .

دوم : امانت داری .

سوم : صلاح کارها ( درستی کارها ) .

چهارم : منفعت .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید