محمدبن سیرین گوید :

دیدن لب ها درخواب ، دلیل حاجت روائی بود و دیدن لب زیرین درخواب ، بهتر از لب بالا است و بعضی گویند : دیدن لب ها درخواب ، دلیل قرابت و خویشی است . اگر بیند که لبهای او نبودند ، دلیل بر نقصان مال است و نیز گویند زنش بمیرد . اگر بیند لبهای او ببریدند ، دلیل که زنش را طلاق دهد .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر بیند لبهای او درد می کرد ، دلیل است غمگین شود . اگر بیند که لبهای او برهم چسبیده بود چنانکه باز نتوانست کرد ، دلیل که کارش بسته شود . اگر زنی بیند خالی سیاه بر لب داشت ، دلیل عز و جاه است . اگر این خواب را مردی بیند ، دلیل است مالش زیاده شود . اگر بیند لبهای او سرخ بود ، دلیل است سخن روا شود . اگر بیند لبهایش سبز است یا سفید ، دلیل که از بهر دوستان غم خورد . اگر لب خود را ضعیف بیند ، دلیل که عاجز شود .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن لب بالا در خواب ، دلیل پسر است

دیدن لب پائین در خواب ، دلیل دختر بود .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

لب بالائی انسان ساکن است و لب زیرین حرکت می کند . تلفظ بعضی از اصوات و بیان دسته ای از کلمات منحصرا به کمک لب زیرین امکان پذیر است . در خواب نیز این اهمیت برای لب پائینی وجود دارد و مورد عنایت معبران است . دیدن لب زیرین در خواب بهتر از لب بالائی است زیرا لب بالائی هیچ چیزی را بیان نمی کند . اگر در خواب ببینید لب های شما کلفت شده ، حاجت و نیاز و هوس و اشتهای شما در زمینه خیلی چیزها زیاد و گسترده می شود و این حاجت و نیاز با مقایسه با قدرت و توانائی شما خیلی بیشتر است . اگر در خواب ببینید لب های شما کوچک و ضعیف و باریک شده هم رغبت و تمایل و حاجت و نیاز در شما نقصان می یابد و هم قدرت و توانائی . معبران لب را نشانه شهوت دانسته اند اما نه فقط شهوت جنسی بل که به معنای رغبت و نیاز و حاجت شدید در مورد چیز های مختلف گرفته اند لذا کلفتی آن شدت شهوت را نشان می دهد و نازکی آن نقصان را در آن . اگر در خواب ببنید لب هایتان گشاد و دهانتان بزرگ شده حالت سیری ناپذیری در شما به وجود می آید ، به دنیا و مال دنیا دل بستگی می یابید . چنان چه دهانتان کوچک و تنگ باشد نشان بی نیازی است و استغنای طبع . نوشته اند اگز کسی در خواب ببیند لب هایش را بریده اند زنش را طلاق می دهد . مولف نفایس نوشته ( اگر کسی ببیند چیزی از میان لب هایش بیرون می آید اگر آن چیز خوب باشدحرف خوب می زند و با سخنانش خیر و خوبی ایجاد می کند و اگر آن چیز بد باشد حرف بد از دهانش صادر می گردد . ) اگر ببینید روی لب هایتان حشره ای زشت هست که موجب وحشت خودتان بشود سخنی فتنه انگیز خواهید گفت و با گفته خود شر و فتنه بر پا می کنید همین حالت است اگر حشره ای زشت و گزنده روی لب های کسی دیگر ببینید . اگر در خواب از دهان و لب های خودتان خوشتان بیاید و ببینید لب های سرخ و خوش رنگ و ترکیبی دارید خوب است و نشان آن است که در آینده کامروا می شوید و اگر از دهان و لب های خودتان بدتان بیاید نیازمند خواهید شد . ابن سیرین تصریح دارد که اگر زنی در خواب ببیند گوشه لبش خال سیاهی هست عزت و جاه او افزوده می شود و اگر مردی ببیند خال سیاهی بر لب دارد مالی بدست می آورد . همین طور اگر در خواب ببینید لب هایتان درد می کند غمگین می شوید .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید