محمدبن سیرین گوید :

دیدن لحاف درخواب ، دلیل زن است . اگر بیند لحاف نو بخرید ، دلیل که کنیزکی دوشیزه بخرد یا زن بخواهد . اگر بیند که لحاف او چرکین بود دلیل است زن او سلیطه بود .

جابرمغربی گوید :

اگر دید لحافی سبز داشت ، دلیل است زنی دیندار بخواهد . اگر سفید بود آن زن توانگر و پارسا است . اگر سرخ بیند زن او مطرب دوست است . اگر سیاه بیند زن او عالمه است و زرد زن بیمار گونه بود . اگر ملون بیند ، زن او فرینبده است .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن لحاف درخواب بر سه وجه است .

اول : زن عالمه .

دوم : کنیزک دوشیزه .

سوم : عزو جاه و مقام .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

معبران کهن نوشته اند لحاف زن است . لحاف در موقع خواب و استراحت به ما آرامش می بخشد و زیر آن احساس امنیت و راحتی می کنیم ، آن ها این آرامش را با آرامشی که زن به مرد می دهد مقایسه و تشبیه کرده اند . همین طور لحاف برای زن نیز شوهر است زیرا او را در بر می گیرد و به او امنیت و فراغت خیال می بخشد . لحاف نشان دهنده رابطه ای است که بیننده خواب با جفت خویش دارد . اگر ببینید لحاف کهنه ای دارید زنی بد نصیب شما می شود و چنان چه زن دارید روابط شما با همسرتان خراب می شود . اگر در خواب ببینید لحافی از اطلس و دیبا دارید رابطه شما با همسرتان در حد عالی بهبود می یابد و خوب می شود . اگدر خواب ببینید لحافتان کثیف است همسرتان بیمار می شود و اگر لحاف سوراخ و پاره باشد که غیر قابل استفاده به نظر برسد از همسر خود جدا می شوید . اگر مردی در خواب ببیند لحاف پاره و کهنه و فرسوده خود را دور افکنده و لحاف نوئی خریده از زن خود جدا می شود و همسر دیگری اختیار می کند . همین تعبیر هست برای زن که نشان می دهد از شوهر جدا می شود و به همسری دیگری در می آید .

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ دیدن لحاف در خواب ، نشانة قدم نهادن به محیطهای دلپذیر و لبریز از آسایش است . اگر دختری چنین خوابی ببیند ، علامت آن است که رفتار سنجیده و عاقلانه اش او را نزد مردی مقبول جلوه خواهد داد ، تا آنجا که او را به همسری خود برخواهد گزید .

2ـ دیدن لحافهای تمیز و سوراخ سوراخ در خواب ، نشانة یافتن همسری باارزش است .

3ـ دیدن لحافهای کثیف در خواب ، علامت آن است که با دیگران رفتار پسندیده ای نخواهید داشت ، و برای یافتن همسری مطلوب شکست خواهید خورد .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید