محمدبن سیرین گوید :

اگر کسی بیند سر او می لرزید ، دلیل زحمت است . اگر بیند گردن او می لرزید ، دلیل که امانت نگذارد . اگر بیند کفهای او می لرزید ، دلیل است سخنی سخت بشنود . اگر بیند شکم او می لرزید ، دلیل که در سفر به زحمت افتد .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر بیند همه اندام او می لرزید ، دلیل است که سختی بیند . اگر دید پایش می لرزید ، دلیل که در سفر به زحمت افتد .

حضرت دانیال گوید :

دیدن لرزیدن اندام ها به خواب در چهار وجه است . اول : ضعف احوال . دوم : ترس و بیم . سوم : غم و اندوه . چهارم : مضرت و بیماری .

محمدبن سیرین گوید :

اگر بیند آسمان می لرزید ، دلی که در آن دیار ظلم بود . اگر بیند آفتاب یا ماه می لرزید ، دلیل است پادشاه آن ملک را مضرت رسد .

جابرمغربی گوید :

اگر دید عرش می لرزید ، دلیل بر بی دیانتی علما است . اگر لوح و قلم می لرزید ، دلیل بدحالی دبیران است . اگر بیند هفت آسمان می لرزید ، دلیل محنت است .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید