محمدبن سیرین گوید :

دیدن لعل درخواب . دلیل بر زنی است صاحب جمال . اگر در خواب بیند لعلی داشت ، دلیل است زنی بزرگ بخواهد یا کنیزک صاحب جمال بخرد و نیز گفته اند ، دلیل که دختری آورد .

جابرمغربی گوید :

اگر بیند لعل بسیار داشت ، دلیل است به قدر آن مال یابد . اگر بیند آشنائی پاره لعل به وی داد ، دلیل که از خویشان زنی توانگر بخواهد .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن لعل درخواب چهار وجه است .

اول : زن .

دوم : کنیزک .

سوم : نعمت .

چهارم : دختر .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید