محمدبن سیرین گوید :

اگر کسی بیند که رویش از علت لقوه کج شد ، دلیل که پیش مردم خوار شود . حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن لقوه در خواب ، دلیل بر مردی منافق بود . اگر بیند که به علت لقوه گرفتار شد ، دلیل بر اشکار شدن دین او است .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید