آنلی بیتون می‌گوید :

خواب لنگر برای دریانوردان نشانة آن است که مسافرتی خوش بر آبهای آرام خواهند داشت .

2ـ اگر دیگران خواب لنگر ببینند ، علامت جدایی از دوستان یا نقل مکان و مسافرت به خارج است .

3ـ اگر کسی که عاشق است خواب لنگر ببیند ، نشانة آن است که با معشوق خود مشاجره و اختلاف پیدا خواهد کرد .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید