محمدبن سیرین گوید :

دیدن لک لک به خواب ، دلیل بر زنی است بی آزار و عاقبت اندیش و با حسب و نسب . اگر بیند لک ککی داشت ، با چنین کسی صحبت دارد . اگر دید لک لکی بر بام خانه او نشست ، دلیل است مهتری به خانه او آید . اگر بیند لک لک را بکشت . دلیل که دشمن را بکشد .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن لک لک درخواب چهاروجه است .

اول : مردی دهقان .

دوم : پادشاهی ضعیف و ناتوان .

سوم : پاسبان .

چهارم : غریبی و درویشی ( شخص غریب وفقیر ) .

یوسف نبی علیه السلام گوید :

دیدن لک لک وکلنگ و مرغان دیگر نعمت حلال است

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید