محمدبن سیرین گوید :

اگر در خواب بیند لگام او بگسست ، دلیل بر نقصان بزرگی او است . اگر بیند چون اسبان لگان بر سر داشت ، دلیل که روزه دارد اما سخن نابکار بسیار گوید . حضرت علی علیه السلام فرماید : هر کس در بیداری بدسگال بود به خواب لگام در دهانش بد است .

جابرمغربی گوید :

اگر بنده بیند که لگام در دهان داشت ، دلیل که آن بنده به فرمان خواجه بود . حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن لگام در خواب بر سه وجه است . اول : ادب و فرهنگ . دوم : روزه داشتن . سوم : بزرگی . و دیدن لگام فروش دلیل بر مردی است که تدبیر ولایت کند و راستی کارها .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید