محمدبن سیرین گوید :

اگر در خواب بیند کسی را لگد زد ، دلیل است حال او بد شود . اگر بینداستری او را لگد زد یا اسبی ، دلیل است کارش به خلل افتد . اگر اشتر وی را لگد زد ، دلیل که از سفر زحمت یابد . اگر گاو لگد زد ، دلیل زیان است .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن لگد زدن درخواب چهاروجه است .

اول : نقصان شرر ( کم شدن بزرگی و شرف ) .

دوم : مضرت ( ضرر وآسیب ) .

سوم : غم واندوه .

چهارم : فساد عیال ( فساد و خرابی همسر ) .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید