آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ اگر مادر شوهر خود را به خواب ببینید ، علامت آن است که بعد از ناسازگاریها و اختلافات بسیار ، صلح و صفا میان افراد حکمفرما خواهد شد .

2ـ اگر زنی خواب ببیند با مادر شوهر خود جر و بحث می کند ، نشانة آن است که مردم سنگدل او را آزار خواهند داد .

آیا این مطلب مفید بود؟ 43
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید