لوک اویتنهاو می گوید :

مادر

دیدنش و یا صحبت کردن با او : برنامه هایی که برای خود در نظر گرفته اید به انجام خواهند رسید

او را مرده دیدن : زندگی طولانی سعادتمند

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ اگر خواب ببینید

مادر

تان در خانه مشغول کاری است ، نشانه آن است که به هر کاری دست بزنید نتیجه ای مساعد خواهید گرفت . 2ـ اگر خواب ببینید با

مادر

خود گفتگو می کنید ، نشانة آن است که در زندگی زناشویی سعادتمند خواهد شد . 3ـ اگر زنی خواب

مادر

خود را ببیند ، نشانة آن است که در زندگی زناشویی سعادتمند خواهد شد . 4ـ اگر خواب ببینید

مادر

تان بیش از اندازه لاغر شده است ، نشانة آن است که بزودی از خبر مرگ کسی اندوهگین خواهید شد . 5ـ اگر خواب ببینید

مادر

تان شما را صدا می کند ، علامت آن است که در زندگی راه نادرستی را دنبال می کنید . 6ـ اگر خواب ببینید

مادر

تان از درد گریه می کند ، علامت آن است که

مادر

تان به بیماری دچار خواهد شد .
آیا این مطلب مفید بود؟ 100
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید