محمدبن سیرین گوید :

دیدن مار به خواب ، دلیل دشمنی پنهان بود . اگر مار را در خانه بیند ، دلیل دشمنی خانگی بود . اگر در صحرا بیند دشمنی بیگانه است . اگر بیند که با مار جنگ کرد ، دلیل است با دشمن خصومت کند . اگر بیند که مار بر وی خیره شد ، دلیل است که دشمن بر وی غالب گردد . اگر خود را خیره بیند دشمن را قهر کند . اگر بیند که گوشت مار خورد ، دلیل شاهی است . اگر بیند که مار به دو پاره کرد ، دلیل است که مال دشمن خورد . اگر بیند که ماری مرده ، دلیل که آفتی از وی رفع

شود .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر بیند که ماری سفید بگرفت ، دلیل بزرگی بود . اگر بیند که مار از وی بگریخت ، دلیل ضعف دشمن است . اگر ماران سیاه بیند ، دلیل است دشمن بسیار بود . اگر مار را سبز بیند ، دلیل است که دشمن او زاهد و صالح بود . اگر زرد بیند ، دلیل است دشمن او بیمارگونه بود . اگر مار را سرخ بیند ، دلیل است دشمن او معاشر است . اگر بیند که ماران بسیار پیش او جمع شدند ، دلیل است خویشان دشمن او باشند .

جابرمغربی گوید :

اگر کسی بیند که از سوراخ دهان یا بینی یا گوش یا ذکر یا مقعد او ماری بیرون آمد ، دلیل که فرزند دشمن او است . اگر بیند که مار را بگرفت و گزندی به وی نرسید ، دلیل است که بزرگی یابد و بر دشمن غالب شود و مقصودش حاصل

شود .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن مار درخواب ده وجه است .

اول : دشمن پنهان .

دوم : زندگانی .

سوم : سلامتی

چهارم : پادشاهی .

پنجم : سپه سالاری .

ششم : دولت .

هفتم : زن .

هشتم : مراد .

نهم : پسر .

دهم : سیلاب ( سیل ) .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

مار ، خطر یا دشمن خانگی است . خطری که بدون اطلاع قبلی و بی آنکه انتظارش را داشته باشید و حدس بزنید چه می شود و چه کسی در کمین شماست به سراغتان می آید و دشمنی است زیبا و قشنگ و خوش نقش و نگار و دل فریب که که زیر سر یا در خانه شما هست و از وجودش بی اطلاع عید اما این دشمن اگر فرصت بیابد نیش زهر آلود خودش را در تن شما فرو می برد . برخی نوشته اند ، مار ثروت است و دارائی نهفته و موجود که در این مورد نیز شما از وجودش بی خبرید . این تعبیر از آنجا ریشه می گیرد که در افسانه ها گفته اند و خوانده ایم که دفائن و خزائن گنجینه های نهفته در زیر خاک و ویرانه های قصور کهن و باستانی را مارها و اژدها و افعی ها حراست و پاسداری می کنند و چون این باور در اعماق ذهن ما هست دیدن مار می تواند به پول اندوخته و نهفته اشاره ای باشد که ما از وجودش بی اطلاع هستیم . گفتم که مار دشمنی است زیبا و خوش نقش و نگار و دل فریب و آرام که بی صدا می آید و زهرش را می ریزد و می رود . چنین موجودی می تواند یک زن زیبا نیز باشد . زنی که در عین دولت داشتن خطرناک است و در عین خطرناک بودن دوست داشتنی است . در خواب خیره نگریستن به چشم مار را میمون ندانسته اند . چندین حیوان و جانور هستند که در خواب به چشم آنها خیره شدن خوب نیست از آن جمله است مار . اگر دیدید ماری را کشتید بر دشمنی پیروز می شوید ولی به زودی ندامت و پشیمانی به سراغ شما می آید .

علامه مجلسی ( ره ) گوید :

دیدن مار را در خواب قرض و وام می داند

لوک اویتنهاو می گوید :

مار : وجود موانع به هر شکل و نوعی

مار چند سر : جذبه

تبدیل به مار شدن : عدم احترام

گرفتن آن : وسوسه

اگر نتوان از دست آن فرار کرد : ناامید بودن نسبت به آینده

نیش خوردن ازمار : از بین رفتن آرامش در خانواده

ماری که خودرا کش و قوس میدهد : شما با تکیه بر شانستان از یک خطر خواهید جست

کشتن آن : پیروزی در مقابل دشمن

مار افعی : اطراف شما پر از آدمهای یاوه گوست

گرفتن افعی : شما برای مشکلاتتان راه حلی خواهید یافت

نیش خوردن از افعی : بدبختی

یوسف نبی علیه السلام گوید :

دیدن مار بلائی باشد که از دشمن به وی رسد که از او شاد شود

دیدن بیرون آمدن مار از شکم فرزند دشمنی کند

دیدن گزیدن مار از دشمن گزند رسد

دیدن مار بزرگ دشمن بزرگ باشد

تعبیر از تام جت ویندو

مار درخواب ، نخست نشانگر غریزه جنسی است و ازسوی دیکر

ممکن است باعث بروز ریشه دارترین ورضایتبخش ترین رابطه ها

شود .

اگر در خواب بببند که ماری به دور بدنش پیچیده ، تعبیر آنست

که خواب بین اسیر و کرفتار هیجانات خویش است .

اگر ببیند ماری دمش را به دهان برده است ، نشانگر میل به

مقاربت و همخوابکی است .

اگر ببیند که ماری اورا بلعید ، نشانگر عمری است که از خواب

بین می کذرد و تعبیر آن جنین است که فرد از تلف شدن عمرش

ناراحت است .

اگر ببیند ماری به دور چوبی جنبره زده است ، نشانگر شفا ،

تولد مجدد و شادابی است .

اگر در خواب ماری را در جمنزار ببیند ، نشانگر بی وفایی ،

افسوس خوردن و تهمت است .

تعبیر از اسمعیل بن اشعث

اگر ببیند تعدادی مار دورش را گرفتند ، خویشان و بستگانش با او دشمن هستند .

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ اگر زنی خواب ببیند ماری مرده به او نیش می زند ، نشانة آن است که از بدخواهی و شرارت کسی عذاب خواهد کشید .

2ـ دیدن مار ، نشانة ابتلا به انواع و اقسام شر و بدی است .

3ـ اگر خواب ببینید مارها در هم می لولند ، نشانة آن است که از کشمکش های خود با دیگران نادم و پشیمان خواهید شد .

4ـ کشتن مار در خواب ، نشانة آن است که از هر فرصتی برای پیش بردن زندگی خود استفاده خواهید کرد و از پیروزی بر دشمنان لذت خواهید برد .

5ـ اگر خواب ببینید از روی مارها راه می روید ، نشانة آن است که از بیماری که گریبانتان را خواهد گرفت هراسان خواهید شد . افراد خود خواه می کوشند مقام و شان شما را میان دوستانتان پائین بیاورند .

6ـ اگر خواب ببینید ماری شما را نیش می زند ، نشانة آن است که تسلیم کارهای ناپسند خواهید شد .

7ـ اگر خواب ببینید ماری خوش خط وخال از لای علفهای سرسبز به سوی شما می آید و از کنار شما می گذرد و جایی ناپدید می شود و بعد از مدتی باز از دور پدیدار می شود ، و به سمت شما می آید و هر چقدر که نزدیکتر می شود ، بزرگتر و بزرگتر به نظر می رسد ، تا اینکه مبدل به اژدهای عظیم می گردد ، نشانة آن است که با نافرمانی و بی قیدی شما کارها از بد هم بدتر می

شود .

اما پذیرفتن وظایف خود و کنار گذاشتن کاهلی اوضاع بهبود می یابد .

8ـ اگر خواب ببینید ماری به گرد شما حلقه می زند و نیش خود را بیرون می آورد ، نشانة آن است که با ناتوانی در چنگ دشمنان اسیر خواهید ماند .

9ـ خرید و فروش مار در خواب ، نشانة آن است که برای پیروزی به مخالفان خود ، سیاستمدارانه با آنها رفتار می کنید .

10ـ اگر خواب ببینید مویی ناگاه مبدل به ماری می شود ، نشانة آن است که وقایعی بی اهمیت افکار شما را پریشان می کند .

11ـ اگر خواب ببینید مارها به شکل های غیر عادی مبدل می گردند ، نشانة آن است که مشکلات شما تنها با حفظ خونسردی و آرامش و داشتن اراده ای قوی بر طرف می گردد .

12ـ اگر خواب ببینید مارها در آب می لولند ، نشانة آن است که در جایی که احساس می کنید به لذتی تمام و کمال دست می یابید ، با درد سر روبرو می شوید .

13ـ اگر خواب ببینید مار کسی را نیش می زند ، نشانة آن است که ناآگاهانه به یکی از دوستان خود ، صدمه ای می زنید .

14ـ دیدن مارهای کوچک در خواب ، نشانة آن است که کسانی را دوست می پندارید و از آنان پذیرایی می کنید که می کوشند شما را پنهانی بدنام سازند ، و موفقیتهای روز افزون شما را نابود بسازند .

15ـ اگر خواب ببینید بچه ها با مار بازی می کنند ، نشانة آن است که نمی توانید دوست را از دشمن تشخیص بدهید .

16ـ اگر زنی خواب ببیند بچه ای ، مار پشت سر او می گذارد و صدای فس فس مار را می شنود ، نشانة آن است که کسانی او را متقاعد می سازند که ثروت خود را تسلیم دیگران کند . بعدا پی خواهد برد که به دام دسیسه دشمنان افتاده است .

18ـ اگر زنی خواب ببیند ماری را تحت فرمان خود در آورده است ، نشانة آن است که حقوق او در آستانة پایمال شدن قرار خواهد گرفت . اما قانون و دوستان با نفوذش از او حمایت خواهند کرد .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید