محمدبن سیرین گوید :

اگر مازو از درخت جمع کرد ، دلیل است که به سختی مال حاصل کند . اگر بیند که به خروار مازو داشت ، دلیل است مال بسیار حاصل کند . اگر بیند که مازو خورد ، دلیل که مال حرام خورد .

ابراهیم کرمانی گوید :

دیدن مازو در خواب ، دلیل بیماری است و مازوی سبز و سیاه غم و اندوه بود . حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن مازو در خواب چهاروجه است . اول : مکروه . دوم : غم و اندوه . سوم : بیماری . چهارم : ملامت در کارها .

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید