آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ دیدن ماشین در خواب ، نشانة تغییر و تحول و سفرهای پیاپی است .

2ـ اگر خواب ببینید سوار ماشین می شوید ، دلالت بر آن دارد که از مسافرتی که قصد رفتن داشتید ، منصرف خواهید شد و به مسافرتی دیگر خواهید رفت .

3ـ اگر خواب ببینید به قصد سوار شدن به دنبال ماشینی می دوید ، دلالت بر آن دارد که تلاش شما برای رسیدن به آرزوهایتان به ثمر نخواهد رسید .

4ـ بیرون آمدن از ماشین در خواب ، نشانة آن است که برای موفقیت در برنامه ها و اهداف خود ، خشنود خواهید شد .

خواب ماشین واگون دار ، نشانة تلاش برای کسب ثروت است .

6ـ دیدن اتوبوس در خواب ، نشانة آن است که فردی می خواهد دردسر برایتان فراهم کند .

7ـ اگر خواب ببینید با ماشینی رانندگی می کنید ، نشانة آن است که رقابت ناسالم و حسادت زیاد ، نشاط و خوشی را از شما دور می کند .

8ـ اگر خواب ببینید در اتوبوسی ایستاده اید ، دلالت بر آن دارد که قصد دارید به کاری خطرناک دست بزنید .

9ـ اگر سقف اتوبوس در خواب کوتاه باشد ، نشانة آن است که با موانع به مقصد خواهید رسید و اگر سقف اتوبوس بلند باشد ، علامت آن است که خطری آشکار شما را تهدید می کند .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید