حضرت دانیال گوید :

دیدن

ماه

به خواب ، دلیل وزیر بود . اگر بیند

ماه

از آسمان فرا گرفت ، دلیل که وزیر پادشاه شود .

محمدبن سیرین گوید :

دیدن

ماه

، دلیل بر پادشاه بود . اگر بیند

ماه

به دو نیمه شد ، دلیل که پادشاه یا وزیر هلاک شوند . اگر بیند

ماه

با وی سخن گفت ، دلیل که بر ولایتی حکم کند . اگر دید دو

ماه

با هم جنگ کردند ، دلیل که میان دو پادشاه خصومت شود . اگر دید یکی از آن دو

ماه

ناقص شدند ، یکی از آن دو پادشاه معزول شود .

جابرمغربی گوید :

اگر دید

ماه

را برگرفت ، دلیل که زنی صاحب جمال بخواهد . اگر دید

ماه

هلال بود ، دلیل که زن از اصل کمتر است . اگر این خواب را زنی بیند ، دلیل که شوهری کند بدین نوع .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر دید

ماه

بدر بود تاریک ، دلیل که از پادشاه نصرت یابد . اگر دید که

ماه

هلال از مطلع خود بیرون آمد ، دلیل که در آن موضع فرزند او پادشاه شود و بعضی گویند : دیدن

ماه

به خواب ، دلیل بر آن باشد که پادشاه را پسری آید یا وزیر را . اگر بیند

ماه

را دست بگرفت یا در کنار او آمد ، دلیل که او پسری آید عالم و دانا . اگر این خواب را یکی از مقربان و نزدیکان سلطان بیند فرزندش شاه شود .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن

ماه

بر هفده وجه است .

اول : پادشاه .

دوم : وزیر .

سوم : ندیم وهمدم .

چهارم : رئیس .

پنجم : شرف و جاه ( بزرگی و مقام ) .

ششم : کنیزک .

هفتم : غلام .

هشتم : کارباطل .

نهم : والی حاکم و فرمانروا .

دهم : عالمی مفسد و بد عمل .

یازدهم : مهتری سروری .

دوازدهم : مادر .

سیزدهم : پدر .

چهاردهم : زن .

پانزدهم : فرزند .

شانزدهم : پسر .

هفدهم : بزرگواری .

لوک اویتنهاو می گوید :

ماه

ماه

سرخ رنگ : عدم توافق

ماه

زیبا : عشق وفادار

خسوف : اخبار بد

ماه

کامل : بی وفایی ، خیانت

ماه

در کنار خورشید : اتفاقات بسیار مهم

ماه

گرفتگی : بی وفایی ، خبرهای بد

یوسف نبی علیه السلام گوید :

دیدن

ماه

از بزرگان شادی بیند[یاد کن] زمانی را که یوسف به پدرش گفت ای پدر من [در خواب] یازده ستاره را با خورشید و

ماه

دیدم دیدم [آنها] برای من سجده می‌کنند سو ره یوسف آیهء « 4 »

پس چون بر یوسف وارد شدند پدر و مادر خود را در کنار خویش گرفت و گفت ان شاء الله با [امن و] امان داخل مصر شوید سو ره یوسف آیهء « 99 »

و پدر و مادرش را به تخت برنشانید و [همه آنان] پیش او به سجده درافتادند و [یوسف] گفت ای پدر این است تعبیر خواب پیشین من به یقین پروردگارم آن را راست گردانید و به من احسان کرد آنگاه که مرا از زندان خارج ساخت و شما را از بیابان [کنعان به مصر] باز آورد پس از آنکه شیطان میان من و برادرانم را به هم زد بی گمان پروردگار من نسبت به آنچه بخواهد صاحب لطف است زیرا که او دانای حکیم است سو ره یوسف آیهء « 100 »

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ دیدن

ماه

در آسمانی پرستاره به خواب ، نشانة کامیابی در امور عاطفی و موفقیت در زندگی است . 2ـ اگر خواب ببینید

ماه

به شکل غیرعادی در آسمان دیده می شود ، علامت آن است که در روابط خانوادگی شما مشاجره و اختلاف روی خواهد داد .

3ـ دیدن خسوف در خواب ، نشانة آن است که شایعات ، جامعه را به ویرانی خواهد کشاند .

4ـ دیدن

ماه

نو در خواب علامت ازدواجی موفق و افزایش ثروت است . 5ـ اگر دختری خواب ببیند از

ماه

می خواهد سرنوشت آیندة او را بازگوید ، علامت آن است که با فرد مورد علاقة خود ازدواج خواهد کرد . اما اگر خواب ببیند در آسمان دو

ماه

وجود دارد ، نشانة آن است که بخاطر علاقة بیش از اندازه به پول و ثروت همسر خود را از دست خواهد داد . و اگر خواب ببیند

ماه

ناگاه تیره می شود ، نشانة آن است که به علت نداشتن درایت و مهارتهای زنانه شادیها و سعادت بزرگی از چنگ او خواهد گریخت . 6ـ اگر خواب ببینید

ماه

به رنگ خون سرخ است ، نشانة آن است که جنگ و ستیز درخواهد گرفت و مردم برای دفاع از وطن پا پیش خواهند گذاشت .
آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید