محمدبن سیرین گوید :

دیدن ماکیان درخواب ، دلیل خادم و کنیزک است و اگر دید که مرغ خانگی بسیار داشت ، دلیل است سروری یابد .

ابراهیم کرمانی گوید :

دیدن ماکیان به خواب ، دلیل زنی بود با جمال و مال . اگر بیند ماکیان در خانه او خانه کرد دلیل است از زنی منفعت یابد .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن ماکیان به خواب سه وجه است .

اول : زن صاحب جمال .

دوم : کنیزک .

سوم : خادم خانه .

یوسف نبی علیه السلام گوید :

دیدن ماکیان وخروس زیادی نعمت باشد

آیا این مطلب مفید بود؟ 5
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید