محمدبن سیرین گوید :

اگر در مجلس علم نشسته بود و عالم تفسیر قرآن و توحید می گفت ، دلیل که آن مقام را محکم عمارتی بکند به قدر درستی قرآن خواندن .

جابرمغربی گوید :

اگر در مجلس علم می گریست ، دلیل که از کار که به دین تعلق دارد شاد شود . اگر بیند در مجلس علم او حالتی پدید آمد و از خود برفت ، دلیل که او را کاری پیش آید که از آن متحیر شود و عاقبتش محمود بود .

محمدبن سیرین گوید :

اگر دید در مجلس شراب با حریفان شراب می خورد ، دلیل که به هوای نفس و حرم رضا دهد اگر دید در مجلس چنگ و چغانه بود ، دلیل مصیبت بود .

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید