محمدبن سیرین گوید :

اگر بیند که در محراب نماز کرد ، دلیل است او را فرزندی صالح آید . اگر بیند که در محراب نشسته بود ، دلیل که در نماز کاهلی کند .

جابرمغربی گوید :

اگر بیند که محراب را عمارت کرد ، دلیل بر صلاح دین او است . اگر بیند که در محراب آب تاخت ، دلیل است او فرزندی آید عالم .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن محراب به خواب پنج وجه است .

اول : پادشاه .

دوم : امام مسجد .

سوم : قاضی .

چهارم : محتسب ( پاسبان ) .

پنجم : میانجی وواسطه شدن در میان مردمان .

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ اگر در خواب ببینید که کشیکی در محراب ، ایستاده است ، معنایش این است که در خانواده شما اختلاف بوجود خواهد آمد .

2ـ اگر در خواب ببینید که در محراب نشسته اید ، نشانة نومیدی و تغییر شغل است .

3ـ اگر زن جوانی در خواب ببیند که وارد محراب می شود ، دلالت بر عشقهای دروغی و دشمنانی دارد که سعی می کنند او را با خود هم پیمان کنند .

4ـ محراب ، کمتر در خوابهای شما ظاهر می شود مگر آنکه بخواهد هشداری درباره اشتباهات شما بدهد . یا به این معناست که پشیمانی و ندامت شما را از انجام کاری باز می دارد .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید