محمدبن سیرین گوید :

دیدن مداد ، دلیل بر طلب معیشت و یافتن مراد بود . اگر بیند که مداد از کسی بستد ، دلیل که معیشت بر او فراخ شود . اگر بیند که مداد جامه او را سیاه کرد ، دلیل زیان بود ، اما اگر بیننده دبیر بود مهتر شود .

حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن مداد به خواب چهاروجه است . اول : مهتری . دوم : رامش . سوم : معیشت . چهارم : شادی .

لوک اویتنهاو می گوید :

مداد : عشق به هنر

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ دیدن مداد در خواب ، نشانة انجام کارهایی مطلوب است .

2ـ اگر دختری خواب ببیند با مداد می نویسد ، نشانة آن است که در امر ازدواج خوشبختی نصیبش خواهد شد . اما اگر جمله هایی را که در خواب با مداد نوشته است پاک کند ، علامت آن است که از نامزد خود مأیوس و دلسرد خواهد شد .

آیا این مطلب مفید بود؟ 15
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید