محمدبن سیرین گوید :

مذکر به خواب به معنی پنددهند بود . اگر کسی بیند که مردی را پند می داد ، دلیل شادی بود . اگر این خواب را بیماری بیند شفا یابد . اگر بیند که مردی را پند می داد و در آن پند صلاح دنیا و آخرت او بود ، دلیل که کار دین و دنیای او نیک شود .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید