لوک اویتنهاو می گوید :

مربا : شخصی که برای شما بسیار عزیز است شما را خواهد بوسید

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ اگر خواب ببینید مربا می خورید ، علامت آن است که به سفرهایی خواهید رفت ، و از کسب لذتهای مختلف غافلگیر خواهید شد .

2ـ اگر خواب ببینید مربا درست می کنید ، نشانة آن است که دوستانی باارزش به دست خواهید آورد و در خانواده ای شاد زندگی خواهید کرد .

آیا این مطلب مفید بود؟ 3
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید