محمدبن سیرین گوید :

دیدن مرجان به خواب ، دلیل زن بود یا فرزند . اگر بیند که مرجان داشت ، دلیل که زنی خواهد که او را فرزند بود . اگر بیند که مرجان او ضایع شد ، دلیل که زن را طلاق دهد .

ابراهیم کرمانی گوید :

دیدن مرجان فرزند بود ، اما اگر مرجان با دیگر جواهرها بیند ، دلیل مال بود .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن مرجان به خواب چهار وجه است .

اول : فرزند .

دوم : زینت .

سوم : زیبائی وجمال .

چهارم : مال .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

اگر در خواب ببینید انگشتر یا تسبیحی از مرجان دارید خوب است چرا که خواب شما می گوید صاحب پسر خواهید شد . و اگر پسران بزرگ دارید یکی از فرزندانتان موجب سرفرازی شما می شود . اگر دیدید مرجان را از بازار خریدید مالی بدست می آورید یا زنی خواهید گرفت . اگر مردی ببیند که انگشتری از مرجان داشته که آن را گم کرده همسرش را طلاق می دهد اگر ببیند تسبیح مرجان او پاره شده و دانه هایش به زمین ریخته بین او و افراد خانواده اش نفاق می افتد و متفرق می شوند .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید