حضرت دانیال گوید :

اگر به خواب بیند که بمرد و همه بر وی بگریستند تا وقتی که وی را بشستند و با کفن در گور کردند این همه ، دلیل بر فساد دین بود . اگر بیند که او را در تابوت نهادند و مردم از پیش و پس او می رفتند ، دلیل بزرگی بود ، دینش نقصان بود و بعضی گویند : برآن مردم که بر جنازه او بودند حکم کند . اگر بیند که مرده بود و زنده شد ، دلیل که از گناه توبه کند و عمرش دراز بود . اگر بیند که درمیان گورستان بود ، دلیل که با جاهلان سفر کند

محمدبن سیرین گوید :

هر که خواهد بداند که حال او نزد حق تعالی چون است ، احتیاط کند که حال او نزدیک مردگان چگونه است . اگر بیند که مردگان وی را بشارت دادند و با او سخن گفتند ، دلیل که حال او نزد حق تعالی نیکو بود . اگر با وی سخنان ناخوش گفتند به خلاف این بود .

جابرمغربی گوید :

دیدن مرگ مفاجات درخواب ، دلیل بر راحت مومن و عذاب کافر بود و هر چند جان کندن خود را در خواب معتبر بیند ، دلیل که عذاب او سختر بود . اگر بیند که بمرد و او بشستند ، دلیل که در دین خود ثابت بود .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر بیند که بمرد و او را بر تابوت نهادند و خلق از پی او می رفتند بزرگی یابد . اگر دید او مرده را بر پشت گرفته بود و می برد ، دلیل مال حرام است . اگر بیند زنده بمرد و دیگر باره زنده شد به غایت نیکو بود . اگر مرده را بیند که دیگر باره بمرد ، دلیل که فرزندش بمیرد . اگر بیند فرزندش بمرد ، دلیل که توانگر شود و بعضی گویند از شر دشمن ایمن شود . اگر بیند مادر و پدر او بمردند ، دلیل که کارش نیکو شو د و نیز می گویند کارش شوریده شود . اگر زنی آبستن بیند بمرد و او را بشستند ، دلیل که او را پسر آید . اگر بیند بمرد و او را بر تابوت نهادند به تاویل نیکو بود . اگر دفنش کردند بد است .

لوک اویتنهاو می گوید :

مردن : قولهای زیاد پوچ و واهی

دیدن کسانی که در حال مرگ هستند : شادی

زنده شدن مرده : شما زندگی بی برنامه ای را سپری میکنید

تمایل به مردن : نشانه سلامتی

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید