محمدبن سیرین گوید :

اگر کسی

مرد

ی معروف به خواب بیند ، دلیل که در بیداری همان بود . اگر

مرد

ی مجهول بیند ، دلیل بر دشمن او بود .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن

مرد

پیر در خواب ، نشان حیله و خبر ناخوشایند است .

لوک اویتنهاو می گوید :

مرد

ریشو : خشم

مرد

شاخدار : ناراحتی بزرگ

مرد

پیر : زندگی طولانی

مرد

چاق : لحظه های شیرین

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ دیدن

مرد

ی خوش قیافه و خوش هیکل در خواب ، نشانة آن است که به ثروت بسیاری دست می یابید و از زندگی خود لذت می برید . 2ـ دیدن

مرد

ی بدقیافه و اخمو در خواب ، نشانة آن است که سردرگمی و پریشانی شما را محاصره خواهد کرد . 3ـ اگر زنی

مرد

خوش قیافه در خواب ببیند ، نشانة آن است که امتیازی به او اعطاء خواهد شد . اما اگر

مرد

ی زشت را به خواب ببیند ، علامت آن است که از جانب کسی که دوست خود می پندارید ، دچار دردسر خواهد شد .
آیا این مطلب مفید بود؟ 2
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید