محمدبن سیرین گوید :

اگر بیند مرهم بر اندام ریش نهاد ، دلیل بر صلاح دین اوست . اگر بیند مرهم خورد ، دلیل که چیزی حرام خورد . اگر بیند مرهم به مردم داد دلیل که فرزند مردم را راحت رساند .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید