حضرت دانیال گوید :

دیدن مروارید ، دلیل بر فرزند خود یا فرزند کنیزک است .

محمدبن سیرین گوید :

دیدن مروارید ، دلیل بر زنی صاحب جمال بود یا کنیزک خوبروی . اگر بیند مروارید بسیار داشت ، دلیل که به قدر آن مال حاصل کند و بعضی گویند چون مروارید را پراکنده بیند ، دلیل بر سخن علم و حکمت بود و نیز می گویند عدد پسران و دختران بود . اگر بیند از دهان وی عقد مروارید بیرون آمد ، دلیل که سخن علم و حکمت گوید .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر بیند مروارید می خورد ، دلیل که علم و حکمت را بپوشاند یا قرآن را فراموش کند . اگر بیند به جای هیزم مروارید می سوخت ، دلیل که علم و حکمت به کسی آموزد که سزاوار آن نباشد . اگر دید مروارید داشت ، دلیل علم او است . اگر مروارید دید ، دلیل که او را فرزندی خوبروی آید . اگر مرواریدی در دهان نهاد و فروبرد ، دلیل که حق تعالی قران روزی او گرداند . اگر دید مروارید را بفروخت ، دلیل که قران فراموش کند . اگر دید عقد از مروارید بر دست بسته بود ، دلیل که او را دختری آید خوبروی .

جابرمغربی گوید :

اگر دید مروارید از دهان او بیرون آمد ، دلیل که همه بزرگان سخن او را پسندند . اگر دید مروارید از دست او افتاد و شکست ، دلیل گریستن است . اگر مروارید در جائی پلید انداخت ، دلیل که علم و حکمت را پیش نادان بگوید .

حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن مروارید به خواب بر شش وجه است . اول : قرآن . دوم : حکمت . سوم : مال . چهارم : زنی خوبروی . پنجم : کنیزک صاحب جمال . ششم : فرزند نیک .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

مروارید زن خوب است ، مروارید فرزند برومند است . مروارید بخصوص علم و خرد و دانش اکتسابی است و هوش غریزی و فطری . چنان چه در خواب ببینید مرواریدی بدست آورده اید صاحب پسربرجسته و ممتاز می شوید یا با زنی خوب روی و صاحب شخصیت ازدواج می کنید . اگر در خواب ببینید که مرواریدی را به گوش آویخته اید صاحب دختر می شوید و چنان چه ببینید به سینه و گردن آویخته اید صاحب پسر خواهید شد . اگر دیدید مروارید را می فروشید زیان هنگفت می کنید . اگر در خواب ببینید که مروارید را به سینه و لباس خود دوخته اید با همسر خود روابط صمیمانه و خوب خواهید داشت .

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ دیدن مروارید در خواب ، علامت فعالیتهای تجاری و اجتماعی مساجد است .

2ـ اگر زنی خواب ببیند همسرش به او هدیه می دهد ، علامت آن است که در زندگی خوشبخت می گردد ، و فرصتهای بسیار برای شادمانی و سرور در اختیارش قرار می گیرد .

3ـ اگر زنی خواب ببیند مرواریدهای خود را می شکند یا آنها را گم می کند ، علامت آن است که در اثر عدم تفاهم با فردی ، دچار غم و اندوه می گردد .

4ـ اگر زنی خواب ببیند از مرواریدی تعریف می کند ، نشانة آن است که با خلوص نیت برای رسیدن به تعلقات خاطر خود تلاش می کند .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید