محمدبن سیرین گوید :

مرکب در خواب طلب کردن معیشت و یافتن مال است . اگر بیند مرکب خرید یا کسی به وی داد ، دلیل که معیشت بر وی فراخ شود ومرادش حاصل شود . اگر بیند مرکب بریخت یا از وی ضایع شد ، تاویلش به خلاف این است . اگر بیند مرکب بر جامه او ریخت ، دلیل که او را زیانی رسد . اگر دبیر است زیان ندارد . اگر بیند با مرکب چیزی نوشت از قرآن یا از نام خدای تعالی دلیل بر خیر و صلاح او کند . اگر به خلاف این بود ، دلیل بر شر و فساد کند .

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید