آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ اگر خواب ببینید یکی از اطرافیان شما مرده است ، نشانة مقابله با ناامیدی و پریشانی و از هم پاشیدگی است .

2ـ اگر در خواب خبر مرگ یکی از دوستان یا اقوام خود را بشنوید ، نشانة آن است که بزودی دربارة دوست یا نزدیکان خبر بدی می شنوید .

3ـ خوابهایی که در ارتباط به مرگ یا مردن می بینیم ، معمولا گمراه کننده هستند . بخصوص برای افرادی که در تعبیر خواب ناشی باشند .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید