محمد بن سیرین گوید :

اگر کسی درخواب بیند که آب خانه همی ساخت ، دلیل کند که به جمع کردن مال دنیا ، حریص گردد و راغب گردد و نخواهد که از مال خود چیزی خرج کند ، و بعضی از معبران گفته اند دلیل کند که زن جادویه وی را حاصل گردد و آن زن حرام خوار و بی دیانت بود و اگر بیند که در آبخانه بول و غائط همی کرد ، دلیل کند که درجمیع مال غریق بود . اگر بیند که کسی در چاه آبخانه خود افتد دلیل کند مال خویش را هزینه کند و اگر بیند که در آنجا بیفتاد یا درچاه آبخانه بیفتاد ، دلیل کند که مال کسی به غضب ستاند و اگر بیند کهب یفتاد و دست و پایش شکست ، دلیل کند که بلای سخت بدو رسد .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن آبخانه در خواب بر پنج وجه بود :

اول : مال حرام .

دوم : عیش دنیا .

سوم : خزینه و انبار .

چهارم : شروع در حرام .

پنجم : زن خادمه و حرامخوار .

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید