مستی به خواب دلیل بر مال حرام است و کاهل نمازی .

جابرمغربی گوید :

دیدن مستی به خواب ، چون از شراب است ترس بود به قدر مستی .

حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن مستی بر چهار وجه است . اول : مال حرام . دوم : توانگری . سوم : نقصان مال . چهارم : ترس و بیم به قدر مستی .

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ اگر در خواب احساس کنید در اثر افراط در مشروب خوردن مست کرده اید ، علامت آن است که با جعل اسناد و دزدی و انجام اعمال غیراخلاقی ، حرفة خود را از دست می دهید و خود را خوار و حقیر می سازید .

2ـ اگر در خواب در اثر خوردن شراب مست کنید ، نشانة آن است که در تجارت و عشق شانس می آورید و در اهداف ادبی به مقامی قابل تحسین دست می یابید . این خواب نشانة کسب تجربه هایی در زمینة علم زیباشناسی است .

3ـ اگر در خواب ببینید که دیگران مست کرده اند ، نشانة آن است که برای شما و دیگران اتفاقهای بدی رخ خواهد داد .

4ـ مستی در هر شکلی ، تعبیری اینگونه دارد که مردم در هر طبقه و موقعیتی که هستند باید اندیشه های خود را به سمت و سوی بهتری هدایت کنند .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید