اگر بیند مس داشت و دانست که ملک او است ، دلیل که به قدر آن مال یابد .

ابراهیم کرمانی گوید :

مس و آفتابه در خواب . دلیل بر خادم خانه است و آن چه بدین ماند مانند چراغ و غیره ، دلیل بر کدخدائی خانه است . اگر بیند که مس می گداخت و صافی می کرد ، دلیل که کاری مشکل بر دست او گشاده شود و بعضی گویند مال حلال بدست آورد .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

مس اگر در خواب سرخ به نظر آید خوب است و فرو شکوه و مال و منال تعبیر می شود و چنانچه زرد باشد بیماری و رنجوری و ابتلا و گرفتاری است . اگر در خواب ببینید مس را با چکش روی سندان می کوبید و به آن شکل می بخشید کار مشکلی به دست شما آسان می شود . این در صورتی است که مس شکل بگیرد ولی اگر شکل نپذیرد کار شما لاینحل باقی می ماند . اگر در خواب ببینید ظرفی از مس دارید به رنگی متمایل به سرخی درخشنده و براق ، مالی به دست می آورید که هم زیاد است و هم ممتاز . اگردر خواب ببینید ظرفی از مس دارید که زرد رنگ و کثیف است و جلا ندارد بیمار و رنجور می شوید . دیگ و قابلمه را قبلا نوشته ام .

یوسف نبی علیه السلام گوید :

دیدن آهن ومس و روی و ارزیروغیران تعلق به منفعت دنیا دارد

آنلی بیتون می‌گوید :

دین مس در خواب ، نشانة فشار از طرف مقامات بالا است .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید