اگر مشرک مسلمان شد ، دلیل که در مسلمانی بمیرد . اگر مشرکی سوی قبله نماز کرد یا شکر حق تعالی گذارد ، دلیل که مسلمان شود ونعمتش زیاده شود . حضرت امام جعفر صادق فرماید : اگر مشرکی را مستور دید ، دلیل که طالب علم شود و بر دشمن ظفر یابد . اگر مستور نبود ، دلیل که با مردم بدمذهب صحبت دارد و بدنام شود .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید