دیدن مشک آب درخواب ، دلیل سفر است . اگر بیند مشکی نو داشت دلیل که به سفر رود . اگر دید مشک کهن داشت به خلاف این است . اگر در این مشک سوراخی بود ، دلیل زیان بود از سفر .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر مشک آب داشت و به مردم می داد ، دلیل که با مردم احسان کند . اگر بیند به مردم نداد تاویلش به خلاف این است .

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید