اگر دید مشک داشت ، دلیل که مردم او را ثنا گویند . اگر بیند بوی مشک می شنود ، دلیل که نیکوئی با کسی کند که قدر ان نداند . اگر دید مشک بر خود می مالید ، دلیل که با خلق احسان کند .

جابرمغربی گوید :

اگر دید نافه ای از مشک بیرون آورد ، دلیل که زنی توانگر بخواهد . اگر بیننده عالم بود ، دلیل که عملش زیاده شود . اگر بازرگان بود مالش زیاده شود .

حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن مشک بر پنج وجه است . اول : زن . دوم : عیش خوش . سوم : کنیزک . چهارم : مال . پنجم : سخن خوش .

یوسف نبی علیه السلام گوید :

دیدن مشک هدیه بود

آنلی بیتون می‌گوید :

بوییدن مشک در خواب ، علامت به دست آوردن فرصتهای غیر منتظره و شادی بخش است . عاشق و معشوق به وصال هم خواهند رسید .

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید