حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن مصحف خواندن ، دلیل علم و حکمت است . اگر دید قران می خواند یا در آن نگاه می کرد ، دلیل که علم و حکمت آموزد . اگر مصحفی بخرید ، دلیل که طالب علم شود . اگر مصحف را به آتش بسوخت ، دلیل بر فساد دین او بود .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر مصحف گشاده . بر سرنهاد یا بر دیده می مالید ، دلیل که والی شهر شود . اگر دید ورقهای مصحف میخورد ، دلیل که قران بسیار خواند . اگر دید ورقهای مصحف می درید ، دلیل که نماز نگذارد . اگر قران را تفسیر می کفت ، دلیل که کاری شروع کند و آن کار ناروائی بود . اگر بیند مصحف داشت و چون بگشاد هیچ ننوشته بود ، دلیل که دل و زبانش راست نباشد . حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن مصحف بر پنج وجه است . اول : علم . دوم : میراث . سوم : امانت . چهارم : روزی . پنجم : مال ونعمت .

محمدبن سیرین گوید :

اگر بیند مصحف بفروخت ، دلیل که دین نزد او حقیر بود .

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید