آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ دیدن معلم مدرسه در خواب ، علامت آن است که می خواهید با روشی ملایم از کسب دانش لذت ببرید .

2ـ اگر خواب ببینید معلم مدرسه هستید ، علامت آن است که می خواهید به مقامی مهم در عرصة ادبیات دست یابید .

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید