حضرت دانیال گوید :

دیدن سر و مغز و استخوان درخواب ، دلیل بر مالی بود که ظاهر نباشد . اگر مغز خورد ، دلیل که مال را هزینه کند . اگر مغز دیگران میخورد ، دلیل که مال مردم هزینه کند .

محمدبن سیرین گوید :

اگر بیندمغز سر او بر زمین افتاد ، دلیل که مال از دستش برود . اگر دید مغز را بگرفت و در سر خود نهاد ، دلیل که مایه به دست آورد .

جابرمغربی گوید

: اگر مغز جانوری می خورد که گوشت او حلال بود ، دلیل بر مال حلال است . اگر گوشت او حرام بود ، دلیل مال حرام است .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن مغز درخواب بر سه وجه است . اول : مال نهانی . دوم : عقل . سوم : بصر .

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ اگر در خواب مغز خود را ببینید ، نشانة آن است که محیط نامطلوب زندگی شما به طرف دوستانی ناباب خواهد کشید .

2ـ دیدن مغز حیوانات در خواب ، نشانة رنج از بیماریهای روحی است .

3ـ اگر خواب ببینید مغزی را می خورید ، علامت آن است که ناگاه دانش و علمی کسب می کنید .

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید