دیدن مقنعه زن را ، دلیل شوی بود و مرد را ، دلیل زن است . اگر زنی بیندکه مقنعه از سر او درافتاد ، دلیل ک از شوهر جدا شود . اگر دید از مقنعه او پاره ای بسوخت ، دلیل که شوهرش رااز حاکم ترسی بود .

ابراهیم کرمانی گوید :

زنان را هرچه مقنعه بود شوی بود ، اگر ندارد به شوهرش دهند .

جابرمغربی گوید :

اگر زنی بیند مقنعه سبز در سر داشت ، دلیل که مردش دیندار بود . اگر سفید بود همین ، دلیل است . اگر سرخ بود دلیل که شوهرش طرب دوست بود . اگر سیاه بیند ، دلیل که شوهرش اندوهگین باشد ، اگر کبود بیند ، دلیل مصیبت بود . اگر زرد بیند ، دلیل بیماری است . حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن مقنع درخواب بر چهار وجه است . اول : زن . دوم : کنیزک . سوم : خادم . چهارم : منفعت یافتن از زنان .

آیا این مطلب مفید بود؟ 7
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید