دیدن مناره در خواب ، دلیل بر مردی بود که مردم را به راه راست خواند . اگر دید مناره بنا کرد ، دلیل که کاری کند که جماعتی را از اسلام جمع دارد . اگر بیند مناره را خراب کرد ، دلیل که جمع اسلام را متفرق نماید و بعضی گویند ، دلیل که موذن آن مناره بمیرد .

ابراهیم کرمانی گوید :

دیدن مناره درخواب ، دلیل بر پادشاهی بود یا مردی بزرگ . اگر بیند در کوچه او مناره بود ، دلیل که بزرگی در آنجا نزول کند . اگر بیند مناره آجر و سنگ بود ، دلیل که آن بزرگ دون همت است . اگر مناره را در مسجد دید دلیل مهتری بود که خلایق را به راه راست آرد . اگر بیند در مناره مسجد بیفتاد ، دلیل که بزرگی از آن دیار بمیرد .

جابرمغربی گوید :

اگر دید بر مناره مسجد جامع بانگ نماز می گفت ، دلیل که به کاری بزرگ مشغول شود و حق تعالی حج را روزی او کند . اگر بر مناره اقامت کرد ، دلیل بر درازی عمر بود . اگر بیند باد مناره را بیفکند ، دلیل که پادشاه دیگر آید و آن پادشاه را قهر کند . حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن مناره بر چهار وجه است . اول : پادشاه . دوم : مردی بزرگ . سوم : امام . چهارم : موذن .

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید